Priset på skogsmark fortsätter uppåt och sju av tio skogsägare tror på stigande fastighetspriser de kommande tre åren. Även om gapet minskar är det fortsatt stora geografiska skillnader på hur mycket skog man får vid en investering på tre miljoner kronor. I södra Sverige får man i genomsnitt 26 hektar medan man i norr får 100 hektar för samma summa. Årets undersökning visar en tydlig trend att de som redan har skog fortsätter att investera och öka sina arealer och att de som har mer än 100 hektar blir allt fler. Däremot har förstagångsköparna det svårare att ta sig in på marknaden.

Tro på ökande timmerpriser men oro för äganderätten påverkar skogsägarna

Skogsägarnas syn på timmerpriserna är mer positiv än i fjol och 44 procent tror på stigande priser de närmaste åren jämfört med 30 procent förra året. Samtidigt har man fortsatt en pessimistisk syn på prisutvecklingen på massaved där endast 27 procent tror på högre priser. Samtidigt är det ungefär lika många som tidigare år som avser att avverka. Det faktiska utfallet brukar dock alltid bli högre.

I årets undersökning svarar fler att de är bekymrade för att eventuella framtida begränsningar av äganderätten ska försvåra för dem som skogsägare. Mest oroliga är skogsägare i Svealand och ägare av mindre skogsfastigheter.

Låg belåning och positiv syn på lönsamheten

Endast 38 procent av skogsägarna har lån på sin skogsfastighet. Vanligast är att de under 40 år har lån (88 procent). Bland skogsägare över 60 år är det 25 procent. Bland de som har lån är det drygt hälften (55 procent) som har en belåningsgrad under 30 procent av marknadsvärdet. Samtidigt ser 54 procent positivt på lönsamheten idag och på tre års sikt.


Tips till Sveriges skogsägare

  • Gör en skogsbruksplan och håll den uppdaterad.
  • Ta hjälp av experter med både ekonomin och skogen. Det tar tid att reparera misstag i skogen.
  • Håll koll på virkesmarknaden och avverka i tid.
  • Skaffa kunskap. Skog är en fantastisk tillgång och ju mer du kan om skogsbruk, marknaden och utvecklingen, desto mer ger det att vara skogsägare.

Mer information