Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet
Sponsring

Investerarskydd

Old man and woman working on interior of new house or flat.

Investerarskyddet är till för dig som sparar i fonder, aktier och andra finansiella instrument, till exempel strukturerade produkter, som du har hos Sparbanken Gotland. Det är tänkt som ett extra skydd om din bank får problem.

Sparar du i aktier, fonder och strukturerade produkter är de skrivna i ditt namn hos banken. Ingen som vill kräva banken på pengar kan kräva att få dina värdepapper eftersom det tydligt anges att de tillhör dig, och inte banken.

Fonder förvaltas exempelvis av separata bolag, såsom bankens fondbolag Swedbank Robur eller något annat fondbolag banken samarbetar med. Normalt påverkas därför inte ett fondsparande av att en bank får problem.

Investerarskyddet är tänkt som ett extra skydd om det mot förmodan skulle vara svårt att skilja på vad som är dina tillgångar eller bankens. Vid ett sådant tillfälle finns ett skydd upp till 250 000 kr. Du kan läsa mer svar på frågor nedan.

Vad innebär det statliga investerarskyddet?

Investerarskyddet innebär att staten skyddar kunders värdepapper vid transaktioner eller när sådana förvaras i depå hos bank eller värdepappersbolag. Rätten till ersättning gäller även för medel som institutet mottagit från kunder med redovisningsskyldighet i samband med investeringstjänster, det vill säga sådana medel som inte får sammanblandas med institutets egna tillgångar. Skyddet ger ersättning upp till 250 000 kronor per kund och institut.

När har du rätt till ersättning från investerarskyddet?

Sparbanken Gotland är skyldigt att hålla värdepapper som förvaras på kunders depåer avskilda från sina egna tillgångar. Det innebär att dina värdepapper normalt inte påverkas om Sparbanken Gotland skulle försättas i konkurs eftersom du i konkursen har rätt att få ut hela ditt innehav av värdepapper.

Endast om Sparbanken Gotland vid en konkurs inte skulle kunna lämna ut din egendom, till exempel därför att det efter konkursen inte går att reda ut vad som är dina respektive Sparbanken Gotlands tillgångar, har du rätt till ersättning från investerarskyddet. Ersättningen beräknas då utifrån det marknadsvärde som de aktuella värdepapperen hade vid konkurstillfället. Om ett depåkonto är öppnat i två eller flera personers namn, räknas varje person för sig. Skyddet ger då ersättning för förlorade värdepapper upp till ett värde av 250 000 kronor per kund.

Vad omfattas av investerarskyddet?

Investerarskyddet omfattar finansiella instrument (värdepapper), och täcker därmed bland annat aktier, obligationer, konvertibla skuldebrev, olika typer av derivat såsom optioner och terminer samt fondandelar. Investerarskyddet omfattar även medel som mottagits med redovisningsskyldighet i samband med att en investeringstjänst utförs. Investerarskyddet omfattar inte tillgångar inom det individuella pensions-sparandet (IPS).

Vilka omfattas av investerarskyddet?

Skyddet gäller alla kunder, såväl privatpersoner som företag samt andra juridiska personer.

Det finns ett undantag och det är för Institut som själva tillhör investerarskyddet, de kan inte få ersättning.

Var hittar jag mer information?

Du kan hitta mer information på Riksgäldens webbplats eller via kontakt per telefon till Riksgälden på telefon nr 08-613 52 00 eller via e-post på adressen 
Statliga insättningsgarantin (insattningsgarantin.se)

Till riksgäldens hemsidor
Insättningsgarantin och investerarskyddet