Hittills har kostnaden för SPAX och Bevis varit inkluderad i produktens pris och tagits ut i sin helhet i form av ett arrangörsarvode i samband med köpet. Med den nya modellen kommer istället en förvaltningsavgift att spridas ut över hela innehavstiden med 1/365-del om dagen, i likhet med avgiftsuttaget för fonder.

Swedbank är först på marknaden bland storbankerna med att införa den här typen av prismodell och ambitionen är att investeraren på ett mer lättöverskådligt vis ska se vad produkterna verkligen kostar.

Du betalar endast för innehavstiden

Eftersom priset dras dagligen innebär det att du endast betalar för den faktiska innehavstiden, om produkten säljs i förtid på andrahandsmarknaden. Prissättningen på andrahandsmarknaden kommer även att bli bättre och mer följsam med underliggande marknad. Den totala kostnaden för din placering kommer att bestå av förvaltningsavgiften samt courtage, som även i fortsättningen betalas vid köp och försäljning.

SPAX Nu och Bevis Nu

För att skilja tidigare utgivna produkter som fortfarande finns kvar på marknaden från produkter med den nya prismodellen så får de nya namn, ”SPAX Nu” respektive ”Bevis Nu”. SPAX Nu är ur legalt hänseende en ny produkt.

SPAX Nu är återbetalningsskyddad

Avgiften kommer i den nya prismodellen att dras från nominellt belopp. Eftersom nominellt belopp inte återbetalas till 100 procent är en placering i SPAX Nu inte kapitalskyddad*. Däremot är en placering i SPAX Nu återbetalningsskyddad. Oavsett marknadsutveckling åtar sig banken att återbetala minst nominellt belopp reducerat med förvaltningsavgiften på återbetalningsdagen.

Exempel - återbetalningsskydd

För en SPAX Nu med en löptid på tre år och en årlig avgift på 1 procent, betyder det att placeringen är återbetalningsskyddad till 97 procent av nominellt belopp. Har du placerat nominellt 10 000 kronor så får du tillbaka 9 700 kronor plus eventuell avkastning. Det innebär att större delen av ditt investerade belopp även med den nya prismodellen kommer att omfattas av ett återbetalningsskydd. Detta återbetalningsskydd gäller förutsatt att placeringen behålls till slutdagen.

Mer information

I produktbladen för respektive SPAX Nu och Bevis Nu beskrivs avgiften och övriga villkor för den specifika produkten. 

Informationsblad Ny avgiftsmodell för Strukturerade placeringar (pdf)

*Definitionen av kapitalskydd innebär att 100 procent av nominellt belopp återbetalas. I och med att förvaltningsavgiften dras från nominellt belopp i den nya avgiftsmodellen så betalas nominellt belopp reducerat med förvaltningsavgiften tillbaka på återbetalningsdagen. Med andra ord är SPAX Nu inte kapitalskyddad men återbetalningsskyddad.